Politică de confidentialitate

 

GDPR

InfiintareDeFirma.ro foloseste tehnogii precum cookie-urile pe website-ul nostru, cu ajutorul cărora dvs. veti accesa optiunea cea mai relevanta.

Modificarea optiunii de consimtamant

Optiunea se poate modifica printr-o simpla revenire pe site!

Durata de prelucrare a datelor

InfiintareDeFirma.ro va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare pentru care apelati la serviciile site-ului.
Datele vor fi stocate pe o perioada determinata, pana la momentul solutionarii solicitarii dumneavoastra de colaborare sau a colaborarii.

Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare InfiintareDeFirma.ro poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina InfiintareDeFirma.ro in desfasurarea activitatii prin intermediul Website-ului, ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:
– pentru infiintari si modificari firme si ONG-uri, pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;
– atunci cand dezvaluirea este prevazuta de lege
 

Drepturi

Conform legislatiei pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:
– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre InfiintareDeFirma.ro, conform celor descrise in prezentul document;
– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre InfiintareDeFirma.ro a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea InfiintareDeFirma.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
– dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
– acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
– in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
– in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
– in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
– in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
– datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitarii de stergere a datelor InfiintareDeFirma.ro sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;
– dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care:
– persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
– prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
– operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
– persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv/i dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre InfiintareDeFirma.ro catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
– dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
– in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al InfiintareDeFirma.ro sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care InfiintareDeFirma.ro poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
– in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
– dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.
Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: admin@infiintaredefirma.ro.

 

InfiintareDeFirma.ro

Jud. dâmbovița

Târgoviște, Bld. unirii nr.4e

0730.430.777

logo
admin@infiintaredefima.ro